ÖĞRETMENEVLERİ,  ÖĞRETMENEVİ VE AKŞAM SANAT OKULLARI,

ÖĞRETMEN LOKALLERİ VE SOSYAL TESİSLER YÖNERGESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1 - Bu Yönergenin amacı; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren öğretmenevleri, öğretmenevi ve akşam sanat okulları, öğretmen lokalleri ve sosyal tesislerinin yönetimi, hizmet ünitelerinin işletilmesi, muhasebe sistemine ait defter ve belgelerin tutulması, ayniyat işlerine ait usul ve esaslar, büro hizmetleri dosyalama sistemi, kurumda sosyal yardım ve üyelerle ilişkiler ile önemli görülen diğer hususları belirlemektedir.

 

Dayanak         

Madde 2 - Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri hakkındaki 3797 sayılı Kanun ve “Öğretmen Evleri, Öğretmen Evleri ve Akşam Sanat Okulları, Öğretmen Lokalleri ve Sosyal Tesisler Yönetmeliği”nin 6.madde (b) bendi ve 46. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde 3 - Bu Yönergede geçen;

a) Bakanlık                                :  Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Daire Başkanlığı                     : Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Daire Başkanlığını,

c) Kurum                                   : Öğretmenevi, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu,  Öğretmen   Lokalleri ve Sosyal Tesisleri,

d) Yönetmelik                            : Öğretmen Evleri, Öğretmen Evleri ve Akşam Sanat Okulları, Öğretmen Lokalleri ve Sosyal Tesisler Yönetmeliğini,

e) Müdür                                    : Öğretmenevi, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu, Öğretmen Lokali ve Sosyal Tesis Müdürünü,

f) Yönetim Kurulu                       : Öğretmen Evi, Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu ile Öğretmen Lokali ve Sosyal Tesis Yönetim kurulunu,

g) Denetleme Kurulu                   : Öğretmen Evi, Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu ile   öğretmen Lokali Denetleme Kurulunu,

h) Eğitim Merkezi ve Sosyal        : Her yıl yaz sezonunda dinlenme programlarına iştirak Tesis

   Tesis Komisyonu                      Tahsis Komisyonu edeceklerin, tespit edilen kriterlere göre tahsisini yapacak olan merkez teşkilât daireleri ile millî eğitim müdürlüklerinde kurulan komisyonu,

ı) Konuk                                    : Eğitim merkezi ve sosyal tesislerinde ücret karşılığında ve yer tahsis edilmek sureti ile kalanları,

i) Eğitim Merkezi ve Sosyal         : Konukların eğitim merkezi ve sosyal tesislerde kalabilecekleri

   Tesis Devresi                            süreyi,

j) Üye                                        : Üye olmak isteyen ve üye aidatı ödeyen, Bakanlık kadrolarında görev yapan personel ile bunların emeklileri, Bakanlığımıza bağlı özel okul ve dershanelerde görev yapmakta olan öğretmenleri görev yaptıkları sürece ve buralardan emekli olanlar, Bakanlığımıza bağlı okullarda en az 10 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra yüksek öğretim kurumlarına geçen ve halen bu kurumlarda görev yapan veya görev yapmakta iken emekli olan öğretim elemanları ile Bakanlığımıza bağlı okullarda sözleşmeli olarak görev yapan öğretmenleri ve öğretmen evlerinde çalışan sözleşmeli personeli görev yaptıkları sürece,

k) Üye yakını                             : Üyelerin anne, baba eş ve çocuklarını, İfade eder.

             

 

                                                                                                                                              

İKİNCİ BÖLÜM

Yönetim, Görev ve Sorumluluklar

 

İstihdam

Madde 4 - Kurumlarda, temini gerekli eleman Daire Başkanlığının belirlediği uygulama esasları çerçevesinde kurum müdürlüğünce tespit edilerek Daire Başkanlığına bildirilir. Kurum müdürlüğü tarafından mahallen temin edilerek veya Bakanlıkça görevlendirme suretiyle istihdam sağlanır. Bu hususlarda kurum müdürlüğünce, Yönetmeliğin ilgili hükümleri, İş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

 

Madde 5 - Öğretmenevleri, öğretmenevi ve akşam sanat okulları, öğretmen lokalleri ile sosyal tesislerin yönetimi müdürün sorumluluğundadır. Yönetim müdürle birlikte müdür yardımcısı, bölüm şefleri, memurlar ve diğer personelle birlikte gerçekleştirilir.

 

Müdürün Görev ve Sorumlulukları

Madde 6 - Müdür aşağıdaki görevleri yerine getirir.

1.       Müdür kurumu yönetir ve temsil eder, kurumun harcama yetkilisidir (ita amiri).

2.       Kurumun bütün işlerini Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Yönerge ve emirlere uygun olarak yürütür, düzenler ve denetler.

3.       Müdürlüğün görevleri ile ilgili çalışmaları plânlar, plânları uygular, koordine eder, çalışmaları ve sonuçları takip ederek gerekli tedbirleri alır ve aldırır.

4.       Mal ve hizmet üretiminde kaliteyi ve verimliliği arttırabilmek amacıyla, insan, zaman, para, malzeme ve mekân unsurlarının rasyonel kullanılmasını sağlar.

5.       Müdür yardımcısı ve personelin yetki ve sorumluluklarını düzenleyerek işlerin süratli ve düzenli yürümesini sağlar.

6.       Personelin sicil raporlarını düzenleyerek zamanında ilgili makamlara gönderir.

7.       İşletmenin faaliyetleri ile ilgili konularda basiretli bir iş adamı gibi davranır.

8.       İşletmenin gelir ve giderlerini takip eder, ödeme ve tahsilâtların zamanında yapılmasını muhasebe ile ilgili hesap ve işlemlerin yasal süresi içerisinde kayıtlara yansıtılmasını, evrak ve belgelerin muhafazasını sağlar ve sağlatır.

9.       Demirbaş eşya ve malzemenin iyi korunup kullanılmasını sağlar.

10.   Mâli yıl itibariyle kurum bütçesini hazırlar.

11.   Bakanlıkça verilen diğer görevleri yerine getirir.

 

Müdür Yardımcısı Görev ve Sorumlulukları

Madde 7 – Müdür yardımcısı aşağıdaki görevleri yerine getirir.

1.   Millî Eğitimin amaçlarına uygun olarak kuruma verilen görev ve hizmetler ile kurumun kuruluş amaçlarını, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapar, yapılmasını sağlar.

2.   Kurumda işlerin daha süratli ve verimli olarak, en iyi düzeyde gerçekleştirilebilmesi için her türlü gayreti gösterir, çalışmayı yapar.

3.   Müdür tarafından verilen görevlerin eksiksiz olarak yapılmasından birinci derecede sorumludur.

4.   Kurumun görev alanı ile ilgili çalışmaların planlanması planların uygulanması, koordinesi, gerekli tedbirlerin alınması, her türlü iş ve işlemlerin takibi, sonuçlandırılması, kurumun bina ve eşyaların temizliğinin yapılmasından sorumludur.

5.   Muhasebeden sorumlu müdür yardımcısı gerçekleştirme görevlisi (tahakkuk memurluğu) görevlerini yürütür.

6.   Müdürün izin, istirahat ve görevlendirme gibi nedenlerde görevinin başında bulunmadığı sürelerde müdürlüğe vekâlet eder ve ita amirliği görevini yürütür. Müdür görevine döndüğünde vekâlet döneminde yapılan işleri rapor halinde müdüre sunar.

7.   Beraber çalıştığı kişilerin performansını sürekli gözetip değerlendirerek verim düşüklüğü varsa bunun nedenlerini araştırır ve gerekli tedbirleri alır.

8.   Mâli işlerle ilgili istatistiklerin zamanında yapılmasını ve ilgili yerlere gönderilmesini sağlar.

9.   Müdür yardımcısına gerçekleştirme görevlisi (tahakkuk memurluğu) verilmişse müdürlüğe vekâlet ettiği süre içerisinde, gerçekleştirme görevlisi (tahakkuk memurluğu)  görevinin durumu uygun olan personele verilmesini sağlar.

10.  Bölüm şefleri, hesap, ayniyat memurları, diğer memur ve hizmetlileri ile sözleşmelilerin yerlerini sık sık denetler işlerin düzenli yapılmasını sağlar, işlerini düzenli yapmayanları ikaz eder ve müdüre bildirir.

11.  Bölümlerde meydana gelebilecek iş kazaları, yangın ve diğer tehlikelere karşı ilk yardım, güvenlik ve sivil savunmayla ilgili tedbirlerin alınmasını sağlar.

12.  Kendisine verilen komisyon başkanlığı görevlerini yürütür.

 

Bölüm Şeflerinin Görevleri ve Sorumlulukları

Madde 8 – Bölüm şefleri aşağıdaki görevleri yerine getirir.

1.   Bölümdeki hizmetlerin herhangi bir aksamaya veya gecikmeye meydan verilmeden, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmesini sağlar.

2.   Bölümün ihtiyacı olan malzemeyi mevzuat çerçevesince temin ederek, hizmete sunulması için gerekli tedbirleri zamanında alır.

3.   Bölümde bulunan bina, eşya, makine, teçhizat, demirbaş, cihaz vb. duran varlıkların bakımı, onarımı, korunması, saklanması ve kullanıma hazır halde bulundurulmasından sorumludur.

4.   Bölümün yönetim, organizasyon, tertip, düzen ve temizliğinden sorumludur.

5.   Mal ve hizmet üretiminde kaliteye önem verir.

6.   Verimliliği arttırabilmek için; insan, zaman, para, malzeme ve mekân unsurlarının rasyonel kullanılmasına katkı sağlar.

7.   İşletmenin kuruluş amaçlarının daha süratli, sağlıklı ve maksimum düzeyde gerçekleşmesi için ilgili mevzuat hükümleri ve amirlerinin talimatları doğrultusunda gerekli çalışmaları yapar, yaptırır ve yapılmasını sağlar.

8.   Bölümde üretilen mal ve hizmetlerin detaylı ön maliyetini hesaplar ve müdürlüğe sunar.

9.   Bölümdeki ilk madde-malzeme ve mamül malların muhasebe ile ilgili stok hareketlerini bilgisayar ortamında işler ve takip eder.

10.  Satın alma, muayene, kabul, sayım ve benzeri komisyonlarda görev verilmesi halinde bu görevleri yapar.

11.  Müdürlüğün yapacağı görev plânı doğrultusunda, bölümünde eğitim gören kursiyerlerin teorik ve uygulamalı derslerinde bilgi ve beceri kazanmaları, piyasa şartlarında yetişmeleri için her türlü gayreti gösterir, gerekli çalışmayı yapar, yaptırır.

12.  Beraber çalıştığı kişilerin performansını sürekli gözetip değerlendirerek, verim düşüklülüğü varsa bunun nedenlerini araştırır ve gerekli tedbirleri alır.

13.  Bölümün çalışmaların daha sağlıklı ve verimli yürütülmesi ve hizmetin kalitesinin artırılması için gerekli inceleme, araştırma ve çalışmaları yaparak, durumu ve önerileri müdürlüğe iletir.

14.  Diğer bölüm şefleri ve personel ile işbirliği yaparak, ekip çalışması ruhunun yerleşmesine ve işlerin koordineli yürütülmesine katkı sağlar.

 

Muhasebe Şefinin ve Memurunun Görevleri

Madde 9- Muhasebe şefi ve memuru aşağıdaki görevleri yerine getirir.

1.   Mâli ve muhasebe ile ilgili iş ve işlemlerin ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülmesini süresi içinde kayıtlara geçirilmesini sağlar.

2.   İşletmedeki muhasebe işlerinin daha süratli, sağlıklı ve maksimum düzeyde gerçekleşmesi için ilgili mevzuat ve amirlerinin talimatları doğrultusunda gerekli tedbirleri zamanında alır, çalışmaları yapar, yaptırır ve yapılmasını sağlar.

3.   İşletmenin gelir giderlerinin takibi; ödeme ve tahsilâtlarının zamanında yapılması; muhasebeyle ilgili hesap ve giderlere ilişkin her türlü evrak, defter, belge ve makbuzların muhafazası; vergi, sigorta primi ve benzeri konulardaki beyannamelerin süresi içinde ilgili yerlere verilmesi ve kesintilerin süresi içinde ödenmesi gibi benzeri yasal yükümlülüklerin aksatılmadan yapılması ile ilgili hizmetleri yürütür.

4.   Aylık mizanları düzenli olarak yasal süresi içinde düzenler ve kurum müdürüne sunar.

5.   Satın alma komisyonu, fiyat tespit komisyonu ile müdürlükçe görevlendirileceği diğer komisyonlarda verilen görevleri yapar.

6.   Her yıl 31Aralık itibari ile işletmenin envanterini, kesin mizanı ve bilançosunu düzenleyerek, ocak ayı sonuna kadar bilanço ve ekleri ile gelir-gider belgelerini ilgili Millî Eğitim Müdürlüğüne ve Öğretmene Hizmet ve sosyal İşler Dairesi Başkanlığına gönderir.

7.   Banka ve kasada bulunan para ve muhteviyattaki kıymetli evrakın takip, muhafaza ve kontrolünü yapar.

8.   Kendisine bağlı personeli, kefalet mevzuatı esasları dâhilinde kontrol eder.

 

Ambar, Depo ve Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi Görev Yetki ve Sorumlulukları

Madde 10 - (Değişik: T.D.3.2009-2618) Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi aşağıdaki görevleri yerine getirir.

1.   Satın alınan eşya araç-gereç, makine ve erzakın tesliminde hazır bulunur, muayene edilerek kabul edilen erzak, araç-gereç, eşya  ve makineyi ambarda itinayla korur gerekli olan yerlere usulüne göre verir.

2.   Demirbaş defteri ile kullanılmaya ve tüketilmeye yarayan erzak, araç-gereç, eşya ve makineye ait giriş-çıkışları ambar defterine muntazam şekilde işler, yıl sonunda sayımlarını yaparak envanterini hazırlar.

3.   Fiyat tespit komisyonu ve müdürlükçe verilecek diğer komisyonlarda görev alır.

4.   Tesiste düzenlenen günlük yemek listesine göre erzağı, sorumlu personelin yanında mevzuata ve işleme uygun olarak çıkarır ve imza karşılığında teslim eder.

5.   Tesisin kapanışında araç-gereç, takım ve demirbaşların sayımını oluşturulan bir komisyon ile birlikte yapar, noksanları belirler, gerekli tutanakları düzenler.

6.   “Taşınır Mal Yönetmeliği” gereğince kurumun Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi görevini yapar ve Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre demirbaş eşya hakkında gereken işlemleri yapar.

 

Büro Memurunun Görevleri

Madde 11 - Büro Memurunun Görevleri aşağıdaki görevleri yerine getirir

1.   Kendisine verilen yazı ve çoğaltma işlerini yapar. Gelen giden evrakların evrak kayıt defterine kaydını, ilgili yerlere ulaştırılmasını ve giden evrakın sevkini yapar. Evrakın asıl veya örneklerini saklar, gizliliğe riayet eder.

2.   Kurumdaki görevli personelin dosyalarını, sicil defterlerini tutar bunlarla ilgili değişmeleri defter ve belgelere işler.

3.   Kendisine teslim edilen bilgisayar, fotokopi, faks cihazı gibi hizmet araçlarını iyi kullanır ve bakımını yapar.

4.   Kurumda memur olmadığı zamanlarda bu işlemi muhasebe memuru yürütür.

 

Resepsiyon Personelinin Görev ve Sorumlulukları

Madde 12 - Resepsiyon Personeli aşağıdaki görevleri yerine getirir

1.   Müşteriyi ayakta ve güler yüzle karşılar.

2.   Misafiri günün saatine göre selamlar ve insan ilişkileri çerçevesinde iyi davranır.

3.   “Müşteri her zaman haklıdır” prensibi ile hareket eder.

4.   Müşteriyle münakaşaya girmez ve doğabilecek problemlerde idareye bilgi verir.

5.   Telefonda konuşurken önce kendini tanıtır, nazik olur ve mesaj iletilmesi gerekiyorsa mutlaka kimin hangi saatte aradığını not alır, ilgililere bildirir.

6.   Müşteriden usulüne göre kimlik isteyerek kayıt yapar, hesap alır ve nezaket kurallarına uygun hitap eder.

7.   Müşteri valizlerinin taşınmasında yardımcı olunmasını sağlar.

8.   Resepsiyon içi ve lobinin temizliğini yapar.

9.   Oda görevlisi raporu ve konaklama cetvellerini günlük çıkartır.

10.  Müşteri kayıt defterini düzenli bir şekilde işler.

11.  Günlük hesap formu düzenler.

12.  Resepsiyonu boş bırakmaz, zorunlu hallerde diğer birimlerden yardım ister.

13.  Müşterilerin istek ve şikayetlerini ilgili birimlere iletir.

14.  Resepsiyonda sigara içmez, her hangi bir şey yemez.

15.  Ceketsiz, kravatsız ve tıraşsız mesaiye gelmez.

16.  Ayrılan müşterileri nezaketle uğurlar.

17.  Müşteriyle hizmetin gerektirdiğinin dışında konuşmaz, senli-benli olmaz.

18.  Otel katına, konaklamayan kimselerin geçişini uygun bir şekilde engeller.

19.  Rezervasyon ve randevu kayıtlarını doğru ve eksiksiz yapar, ilgili yerlere bildirir.

21.  Konaklayan misafirler kurumdan ayrılmadan ve ilişkilerini kesmeden önce boşaltılan odaların kontrollerinin yapılmasını sağlar. 

22.  Her gün konaklama ünitesini düzenler, kayıtları tutar, internet üzerinden ilgili birimlere gönderilmesini sağlar.

23.  Teknik servis ve kat hizmetleri ile işbirliği yapar.

 

Kat Hizmetleri Personelinin Görev ve Sorumlulukları

Madde 13 - Kat Hizmetleri Personeli aşağıdaki görevleri yerine getirir

1.   Odaya girince önce cam ve perdeleri açar.

2.   Çöpleri toplar, kirlileri toplayarak torbaya koyar.

3.   Müşterilerce unutulan eşyaları toplayarak tutanakla ilgili birime teslim eder.

4.   Hijyen açısından temizlik malzemelerini yere koymaz.

5.   Yatakları yapar, banyo ve tuvaletin temizliğini yapar .

6.   Toz alır. (Dolap, mini bar ve çekmece içlerinin, elektrik prizlerinin ve diğer tüm eşyalarının..)

7.   Odalardaki arızaları resepsiyona bildirir.

8.   Yerleri her gün süpürür, yatak altları ve yatak başlığı ile duvar arası her hafta süpürülür.

9.   Elektrik süpürgesinin torbasını günlük kontrol eder, gerekiyorsa temizliğini yaparak kaldırır.

10.  Askı, terlik, sabun, havlu gibi malzemelerin kontrollerini yapar, eksikleri tamamlar.

11.  Camları, oda perdeleri ve banyo perdelerini düzgünce kapatır.

12.  Odayı son kez kontrol ederek kapatır.

13.  Tuvaletler, özel salon, giriş ve lobinin temizliğini 08.00-09.00 saatleri arasında, talep halinde ve gerektiğinde temizliğini yapar.

14.  Kat arabalarını hazırlar, malzemeyi sağlayarak, otel koridorları ve odaların temizliğini yapar.

15.  Katlarda sessiz çalışılmaya özen gösterir.

16.  Öncelikle boşalan odaların temizliğinin yapar, daha sonra diğer odaların temizleyerek, boş odaların kontrolünü yapar.

17.  Sabah temizliğini yapanlar, tuvaletlerin öğle ve akşam kontrol ve temizliğini yapar, tuvalet kapılarının arkasındaki çizelgeyi imzalar.

18.  Kat ofisini temiz ve düzenli tutar.

19.  Çırak öğrencilere uygulamada rehberlik yapar.

20.  Yaptığı işin bittiğini ve uygunluğunu amirine bildirir.

 

Lokal Servis Elemanın Görev ve Sorumlulukları

Madde 14 - Lokal Servis Elemanın aşağıdaki görevleri yerine getirir

1.   Gelenleri nezaket kuralları içeresinde “hoş geldiniz” diyerek karşılar, siparişlerini alır.

2.   Sipariş alındıktan sonra hemen ocağa bildirir, servisi yapar.

3.   Her masaya adisyon açar ve servis yapıldıkça adisyona işler.

4.   Hesap alınırken adisyona göre mutlaka fiş keserek müşteriye verir ve “afiyet olsun” diyerek günün saatine göre konuğu nezaketle uğurlar.

5.   “Müşteri her zaman haklıdır” prensibiyle hareket ederek, müşteriyle kesinlikle münakaşaya girmez ve doğabilecek problemlerde idareye bilgi verir.

6.   Müşterinin boşalttığı masayı hemen toplar, oyun araç ve gereçlerinin bakımlarını yapar (Oyun araç gereçlerinin, silinmesi vb.).

7.   Masadaki küllükleri sık sık değiştirir.

8.   Masa örtülerini sürekli kontrol eder, kirlenenleri hemen değiştirir.

9.   Çay bardaklarını çamaşır suyuna koyarak yıkar.

10.  Çay ocağında kullanılan araç gereçlerin günlük temizliklerinin yapar.

11.  Sabah görevlisi lokali ve lobiyi önce süpürür sonra pas pasını yapar.

12.  Okuma salonunu elektrik süpürgesi ile süpürür, tozları alarak salonu havalandırır.

13.  Okuma salonu ve lobiyi sürekli kontrol eder, servisleri aksatmaz.

14.  Çay ocağını hergün temizler, pas paslar ve yıkar.

15.  Lokalde kullanılan malzemeleri (çay, şeker, meyve suları) bitmeden önce ilgili memura bildirir, depodan çıkarır. Hafta sonu malzemelerini Cuma gününden yeteri kadar çıkarır.

16.  Çay ocağına görevlilerden başkası girmez.

17.  Görevli personel kesinlikle oyun oynamaz.

18.  İzin almadan görev yerini terk etmez.

19.  Restoran ile koordineli çalışır, ihtiyaç duyulan zamanlarda yardımlaşmayı sağlar.

20.  İdarenin vereceği diğer görevleri yapar.

 

Restoran Servis Elemanının Görev ve Sorumlulukları

Madde 15 - Restoran servis elemanının aşağıdaki görevleri yerine getirir

1.   Müşteriyi ayakta ve güler yüzle karşılar, günün saatine göre selamlar yer gösterir.

2.   Yer göstermenin ardından nazik bir şekilde mönü listesini sunar ve söyler.

3.   Müşterinin istediği bir şey o an için yoksa ancak tedariki mümkünse yok demeden idareye bildirir ve temin eder.

4.   “Müşteri her zaman haklıdır” prensibiyle hareket eder, müşteriyle kesinlikle münakaşaya girmez ve doğabilecek problemlerde idareye bilgi verir.

5.   Gelen müşterinin masası için mutlaka adisyon açar ve servisi yapılan her şeyi yazar.

6.   Yemeği usulüne uygun biçimde servis yapar.

7.   Müşterinin önünde boş tabak bekletmez en kısa sürede boşları alır.

8.   Hesap alırken adisyona göre mutlaka fiş keser, müşteriye verir ve “afiyet olsun” diyerek günün saatine göre (iyi günler, iyi akşamlar gibi..) nezaketle uğurlar.

9.   Fatura keser gereken durumlarda adisyonla beraber müşteriye idareye kadar refakat eder.

10.  İdareden habersiz yemek rezervasyonu almaz, talepleri ilgili müdür yardımcısına yönlendirir.

11.  Konaklayanların hesaplarını düzenler adisyonu ile birlikte düzenli bir şekilde deftere işler.

12.  Servis malzemelerini (tabak, kaşık, çatal, bıçak, bardak vb.) yıkadıktan sonra mutlaka silerek kullanır.

13.  Masa örtülerini sürekli kontrol ederek kirlenenleri hemen değiştirir.

14.  Sabah kahvaltısı ve öğle yemeğinden sonra restoranın süpürür, pas paslar ve havalandırır.

15.  Günlük mönüyü tabelaya yazar.

16.  Temizlikten sonra yeni servis açar.

17.  Günlük temizliğin dışında haftalık ve aylık genel temizliği yapar.

18.  Restoran içinde kullanılan malzemeler (tuz, biber, kürdan, peçete vb.) bitmeden ilgili birime bildirir.

19.  Mutfak ile uyum içinde işbirliği yaparak çalışır, restoranda ve mutfakta yüksek sesle konuşmaz.

20.  Stajyer kursiyer öğrencilere rehberlik eder.

21.  Oyun salonu personeli ile koordineli çalışarak ihtiyaç duyulan zamanlarda yardımlaşır.

22.  Restoranda veya diğer alanlarda birim personelleri ile oturup sohbet etmez.

23.  Görev yerini birim sorumlusu veya idareden habersiz terk etmez.

24.  Resepsiyonla sürekli irtibat halinde olur.

25.  İdarenin vereceği diğer görevleri yapar.

  

Aşçının Görev ve Sorumlulukları

Madde 16 – Aşçı aşağıdaki görevleri yerine getirir

1.   Mutfaktaki personel arasında görev bölümü yaparak işlerin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar.

2.   Yemeklerin vaktinde hazırlanıp dağıtımını sağlar, yemeklerin kalitesinden, mutfağın, mutfak personelinin temizliğinden ve işlerin aksatılmadan yürütülmesinden sorumludur.

3.   Günlük ve haftalık yemek listelerinin hazırlanmasından ve günlük tabldot gramajının tespitinden sorumludur.

4.   Her gün teslim aldığı gıda maddelerinin usulüne uygun olarak hazırlanmasını, iyi korunmasını, israf edilmemesini, porsiyonların adil ve tam ölçülerde taksimini yapar ve bozuk gıda maddelerinin, tesis müdürüne haber vererek imhasını sağlar, yemek numunelerinden örnek alarak 24 saat buzdolabında saklar.

5.   Tesis müdürünün talimatları doğrultusunda tabldot ve alakart yemeklerin hazırlanmasını sağlar.

6.   Yemekhanenin temizliğini, bulaşıkların iyi bir şekilde temizlenmesini ve bir sonraki servise hazır hale getirilmesini sağlar.

7.   Yemekhanede bulunan makine araç ve gerecin iyi kullanılmasını, zamanında bakımının yapılmasını, gerektiği yerde teknik hizmetler bölümü ile temas kurarak süresinde onarılmasını sağlar.

8.   Suyun temizliğinde, yiyecek ve içecek maddelerinin hazırlanmasında, depolanmasında, saklanmasında hijyen ve sağlık kurallarına uyar. Misafirlerin sağlığını tehdit eden hastalıkların oluşmasını önleyecek gerekli önlemleri alır.

 

Aşçı Yardımcısı ve Bulaşıkçıların Görev ve Sorumlulukları

Madde 17 - Aşçı Yardımcısı ve Bulaşıkçılar aşağıdaki görevleri yerine getirir

1.   Aşçı yardımcısı ve bulaşıkçılar aşçının yönetim ve denetimi altındadır.

2.   Mutfak, yemekhane, bulaşıkhane ve benzeri hizmet bölümlerinde kendilerine verilen görevleri yaparlar.

 

Teknik Servis Personelinin Görev ve Sorumlulukları

Madde 18 - Teknik Servis Personeli aşağıdaki görevleri yerine getirir

1.   Kurumun sıhhi tesisat, elektrik ve demirbaş eşyalarının arızalarını giderir ve teknik bakımlarını yapar.

2.   Kat personeli ve resepsiyonla koordineli çalışarak odalardaki arızaları zamanında giderir ve idareye bilgi verir.

3.   Arıza durumunda ihtiyaç duyulacak malzemeleri stokta bulundurur. Arızalan malzemelerin temini için idareye zamanında bilgi verir.

4.   Kullanılan malzemelerin çıkışlarını mutlaka giderir.

5.   Telefon ve telefon santrallerinin bakımını sağlar.

6.   Herhangi bir arıza olduğunda saat gözetmeksizin arızayı giderir.

 

Bahçıvanın Görev ve Sorumlulukları

Madde 19 - Bahçıvan aşağıdaki görevleri yerine getirir

1.   Yıl boyunca bahçenin bakımını yapar, ağaçların budanmasını, çiçeklerin ve çimlerin zamanında ekimini ve dikimini, bahçenin düzenli sulanmasını sağlar ve tahribatını önler, düzenler.

2.   Bahçenin günlük temizliğini yapar.

3.   Çimleri periyodik olarak sular ve biçer.

 

Çamaşır-Ütücünün Görev ve Sorumlulukları

Madde 20 - Çamaşır-Ütücü aşağıdaki görevleri yerine getirir

1.   Ütüyü ısınması için açar.

2.   Çamaşırları gruplandırılarak renkli ve beyazları ayrı ayrı yıkar.

3.   Lekeli çamaşırları ayırıp gerekli işlem yapıldıktan sonra makineye atar.

4.   Çamaşırhanenin temizlik ve düzenini sağlar.

5.   Kurutma makinesini günlük kontrol eder ve temizliğini yapar.

6.   Çamaşır makinesini pazartesi günleri akşam üzeri kireç sökücü koyarak bakımını yapar.

7.   Ütüyü düzgün yapar ve çamaşırlara parfüm sıkarak dolaba yerleştirir.

8.   Ütünün soğuması için derecesini kapatır diğer makineleride kapatarak elektrik şartellerinin indirir.

9.   Temizlik malzemeleri bitmeden ilgili memura haber verir.

 

Kalorifer Görevlisinin Görev ve Sorumlulukları

Madde 21 - Kalorifer Görevlisi aşağıdaki görevleri yerine getirir

1.       Kalorifer ve buhar kazanının temizliğini yapar.

2.       Kalorifer talimatnamesinde belirtilen hususları yerine getirir.

 

Güvenlik Görevlileri Görev ve Sorumlulukları

Madde 22 - Güvenlik Görevlileri aşağıdaki görevleri yerine getirir.

1.   Yıl boyunca tesisin demirbaş ve malzemelerinin bakım ve muhafazasını sağlar.

2.   Gerek tesisin kapanışından sonra gerekse işletme devresinde vardiyalı olarak görev yapar. Vardiya müddetince tesisin güvenliğini sağlar.

3.   Tesise yabancıların girmesini önler, misafir gelmesi halinde idareye bilgi verir, misafir danışma bölümüne alınarak gerekli haberleşmeyi sağlar.

4.   Sezon dışında asgariye indirilen personelle birlikte bahçenin bakımı için acil olan işleri yapar. Tesisin çevre temizliği ve düzenini sağlar.

5.  Güvenlik görevlisi özel kıyafetlerini mutlaka giyer. Görev süresi bitiminde bütün birimlerin kontrolünü yapar.

      

Büfe Görevlisinin Görev ve Sorumlulukları

Madde 23 - Büfe Görevlisi aşağıdaki görevleri yerine getirir

Büfe malzemelerinin tespit edilen fiyat üzerinden satışını yapar, büfe ihtiyaçlarını alım memuruna bildirir. Günlük satış hasılatını ve fişlerini tahsilat makbuzu karşılığı muhasebeye teslim eder. Tahsilat makbuzunu imzalar, büfe hesaplarından amirlerine karşı sorumludur.

 

Meydancı İşçi Görev ve Sorumlulukları

Madde 24 - Meydancı İşçi aşağıdaki görevleri yerine getirir

1.   Periyodik olarak tesisin genel temizliğini yapar, genel tuvaletleri, plaj ve kabinleri, duş yerlerini temiz tutar, çöpleri toplayıp atar.

2.   Mutfak gıda maddelerinin ve diğer taşınabilir eşyaların taşınmasına yardım eder.

3.   Misafirlerin odalara yerleşmesi sırasında hazır bulunup, kat görevlilerine yardımcı olur. Tesis müdürünün vereceği diğer görevleri yapar.

 

Cankurtaran Görev ve Sorumlulukları

Madde 25 - Cankurtaran aşağıdaki görevleri yerine getirir.

1.   Kayık ve motorların bakımını,  temizliğini sağlar. Denize/havuza girme saatlerinde nöbet tutar, plaj alanlarını temiz tutar, şemsiye ve diğer plaj malzemelerini kontrol altında tutar.

2.   Plaj emniyet şeridini sık sık kontrol eder. Küçük çocukların denize varsa havuza girişlerini kontrol altında tutar,  derinlik mesafesi uyarı işaretlerini koyar, aileleri uyararak gerekli güven ortamını sağlar.

 

Sağlık Personeli

Madde 26 - Her tesiste, ihtiyaç durumuna göre tesis müdürlüğü tarafından sezon süresince doktor ve hemşire görevlendirilir.

 

Sağlık personeli aşağıdaki görevleri yapar:

 

       Doktor

1.   Gerekli gördüğü tüm sağlık malzemeleri ve ilaçları hazır bulundurur. Tesiste acilen gerekli olan malzemelerin alınmasını sağlar.

2.   Konukların ve tesiste bulunan görevlilerin sağlık kontrollerini yapar.

3.   Acil durumlarda çalışma saatine bakılmaksızın ilk müdahaleyi yapar, gerek gördüğü en yakın sağlık kuruluşuna sevkini sağlar.

4.   Görevlerin gereği gibi yerine getirilmesinden, yetkilerinin zamanında ve gereğince kullanılmasından tesis müdürüne karşı sorumludur.

 

      Hemşire

1.   Her türlü sağlık görevlerinin yerine getirilmesinde hizmetin gereğini yerine getirir ( ilk müdahale, yardım, enjeksiyon, pansuman yapmak vb. diğer hizmetler).

2.   Tesis doktoru ve yöneticilerinin vereceği sağlıkla ilgili diğer görevleri yapar.

 

 

Güvenlik, Genel Temizlik ve Genel Kurallar

Madde 27 – Kurumlarda Aşağıda yer alan hükümler uygulanır.

1.       Kurumda çalışanlar, Millî Eğitimin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak; kuruma verilen görev ve hizmetlerden görev alanı ile ilgili olanlar başta olmak üzere, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesi içinde, süratli, sağlıklı ve maksimum düzeyde işlerin gerçekleştirilmesi için her türlü gayreti gösterir ve çalışmayı yaparlar. Ayrıca, amirleri tarafından verilen diğer görevler ile kurumun iç mevzuatında görev alanı içerisinde bulunan görev ve hizmetleri de yürütmekle yükümlüdür.

2.       Kurum çalışanları, yetkililerce belirlenen çalışma saatlerine uyarlar.

3.       Kurum çalışanları, sorumlu oldukları amirlerinin vereceği diğer yasal işleri de yapmakla yükümlüdürler.

4.       Kazan dairesi, soğutucu üniteleri, havalandırma ve santral, trasformatör ve alçak gerilim dağıtım kablo mahalleri, jenaratör, telefon santralı yerleri, yakıt depoları gibi yerlerde müşterilerin ve kurumun güvenliği için gerekli önlemler alınır.

5.       Asansörde alarm tertibatı ile havalandırma düzeni oluşturulur.

6.       Kurumlarda yangın ihbar, söndürme tesisat ve donanımı bulunur. Doğal zemine ulaşmak için inilip çıkılan kat merdiveni sayısı ikiden fazla ise yangın anında boşaltmayı kolaylaştırmak için her kat ile bağlantısı olan ayrıca bir yangın merdiveni yapılır.

7.       Yangın merdivenine yatak odalarının içinde veya merdiven sahasından çıkış verilemez. Yangın merdiveni bina dışında, açıkta ya da gerekli tecridin sağlanması kaydıyla bina içerisinde olabilir.

8.       Bina dışına irtibatı sağlanmış, ihbar-söndürme tesisat ve donanımı bulunan iki veya daha fazla merdiven varsa ayrıca yangın merdiveni aranmaz.

9.       Kurum atıklarının çevreye zarar vermesini önleyecek şekilde gerekli önlemler alınır.

10.   Kurumda, her türlü tesisatın tasarımında, kullanılan yapı malzemelerinin seçiminde Kurumların temizlik ve bakımları düzenli olarak yapılır. Elektrik, kullanma suyu ve atık su sistemlerinde meydana gelebilecek arızaların en kısa zamanda giderilmesi için gerekli önlemler alınır.

11.   Kurumlar; doğal varlıklar, biyolojik çeşitlilik, sosyal kültürel ve tarih değerler ile yöresel değerlerin koruma, kullanma ve dengeleri ve ülke kaynakların sürdürebilirliği gözetilerek işletilir. Katı atıklarla ilgili yönetmeliklere uygun olarak; belediye sınırları içerisinde bulunan tesisler çöplerin belediyece toplanmasına kadar geçecek süre içinde bunların muhafazası için gerekli önlemleri alırlar.

 

Bedensel Engelliler İçin Düzenlemeler

Madde 28 - Kurumlarda, müşteriler tarafından kullanılan tüm genel mekânlar ile açık alanların bedensel engelli müşteriler tarafından kullanılabilmesi için gerekli fizikî düzenlemeler yapılır. Bu düzenlemeler, özel işaretlerle belirlenir. Tesis başına en az bir WC bedensel engellilerin kullanımına uygun olarak inşâ edilir.

 

Çevre Düzenlenmesi

Madde 29 -  İşletme İç ve dış güvenliklerin sağlanacağı biçimde çevre özelliklerine göre çit, duvar, yeşillik gibi düzenlemeler ile çevreden tercih edilir. Alan drene edilerek ağaçlandırılır. Boş alanlar çimlendirilir.

 

İnternet/Bilişim salonu

Madde 30 - Kurumlarda fiziki durumu ve kapasitelerine göre bilişim salonları açılıp üyelerin hizmetine sunulur.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER, İŞLEMLER VE KURUM BÜTÇESİ

 

Kurumun Gelirleri

Madde 31- Kurumun gelirleri aşağıda belirtilmiştir.

1.   Kurumun konaklama, restoran, kafeterya, salon gelirleri, bay ve bayan kuaförleri ve lokallerinden sağlanan gelirleri,

2.   Bakanlık bütçesine konulan ödeneklerden kuruma aktarılacak ödenekleri,

3.   Kurum gelirleri ile alınmış olup, ekonomik veya teknolojik ömrünü doldurmuş ya da eskimiş duran varlıkların ayniyat talimatnamesine göre satışından elde edilen gelirleri,

4.   Üye aidatı, bandrol ücretleri, kart gelirleri ve kurum dışından gerçek ve tüzel kişilerin aynî ve nakdî bağışları,

5.   Sergi, fuar, reklâm ve diğer gelirleri ifade eder.

 

Kurumun Giderleri

Madde 32- Kurumun giderleri aşağıda belirtilmiştir.

A-) Kurumun işletme Faaliyetlerinden Doğan Giderler;

1.   Kurumun hizmet ünitelerinde üretilen hizmetlerin maliyet giderleri,

2.   Genel yönetim giderleri,

3.   Personel ve işletme giderleri,

4.   Muhasebe ve mali müşavirlik giderleri,

5.   Kurumdaki bakım-onarım, mimari proje ve peyzaj giderleri,

6.   Reklâm, fuar, ilan ve basılı yayın giderleri,

 

B-) Kurumun Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerinden Doğan Giderler;

1.  Kurum ve kuruluşlarla ilgili hizmet içi eğitim faaliyet giderleri,

2.  24 Kasım Öğretmenler günü kutlamalarına yönelik faaliyet giderleri,

 

Yukarıda yazılı giderler Yönetmeliğin 26.maddesi gereğince maliyetin altında ve bedelsiz yapılamaz.

 

Muhasebe Sistemi     

Madde 33- Öğretmenevi ve akşam sanat okulu, öğretmenevi, öğretmen lokali ile eğitim merkezi ve sosyal tesislerinin muhasebesi Tek Düzen Muhasebe Sistemi ve Özel Hesap Planı’na göre yürütülür. Kurumlar kendi bünyelerine uygun Özel Hesap Planında gerekli gördüğü alt ve yardımcı hesapları kullanabilirler.

                         

1. Kurumlar muhasebe iş ve işlemlerini kendi bünyelerinde yapabilecekleri gibi serbest muhasebeci, mali müşavir veya yeminli mali müşavir aracılığıyla da yapabilirler.

2. Kurumlar muhasebe iş ve işlemlerini manuel olarak tutabilecekleri gibi bilgisayar ortamında muhasebe paket programlarından da faydalanabilirler.

3. Kurumlar mali yapılarına ilişkin Gelir-Gider tablosunu yılın Haziran ve Aralık ayının sonu itibarıyla düzenlenerek takip eden ayın 15 ine kadar, mali yılsonuna ait Genel Kesin Mizan, Gelir-Gider Tablosu ve Bilânçolarını ise takip eden yılın ocak ayı içerisinde Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına gönderir.

 

Temsil Giderleri

Madde 34- Kurum müdürü, muhasebe işlerinden sorumlu müdür yardımcısı, muhasebe işlerini yürütmekle görevli memur tarafından oluşan komisyon tarafından yürütülür.

            Kurum yönetimince yapılacak harcamalar için bir önceki yılın net karının %1’i ayrılır.

            Ayrılan bu miktar eşit olarak aylara bölünmek suretiyle kullanılır ve belgelendirilir. O ay harcanmayan miktar bir sonraki aya devredilir.

            Temsil ağırlama, tören, fuar, tanıtma ve benzeri faaliyetlerle ilgili olarak yapılacak her türlü giderlerin ödenmesinde belge düzenlenir.

            Yapılacak temsil ve ağırlama giderlerin ödenmesinde;

- Harcama talimatı,

           - Fatura satış fişi veya adisyon ödeme belgesine bağlanır.

 

Mali ve Muhasebe İşlemlerinde Görev ve Sorumluluk

Madde 35-Kurumlarda;

1. Kurum Müdürü   : Harcama yetkilisi (İtâ Amiri)  Bütçeyle ödenerek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisidir.

2. Kurumda muhasebeden sorumlu Müdür Yardımcısı   : Gerçekleştirme görevlisi (Tahakkuk Memuru) “Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde; idareler, merkez ve merkez dışı birimler ve görev unvanları itibarıyla harcama yetkililerinin belirlenmesine, harcama yetkisinin bir üst yönetim kademesinde birleştirilmesine ve devredilmesine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.”

3. Kurum Muhasebe Şefi/Memuru   : Muhasebe iş ve işlemlerini mevzuatına uygun tutan ve kurumun ana kasasından sorumlu kişi.

 

Alımlar

Madde 36- Kurumların duran varlık (Demirbaşlar), kurumun bina ve tesis onarım iş ve işlemleri, hizmet ünitelerindeki tüm mal ve malzeme alımları, kurumun hizmet aracı ile ilgili tüm bakım, onarım ve işletme malzemeleri ile kurumun işletilmesine yönelik genel yönetim giderlerini kurum müdürü ile muhasebeden sorumlu gerçekleştirme görevlisi birlikte yetkili ve sorumludur.

            Kurum müdürü yukarıdaki alımları yaparken yürürlükteki ihale mevzuatına uygun olarak kurulacak komisyonlar tarafından yürütür.

 

Kurumda Oluşturulacak Komisyonlar

Madde 37- Kurumlarda aşağıda belirtilen komisyonlar oluşturulur.

1.         İhale komisyonu,

2.         Fiyat tespit komisyonu,

3.         Satın alma komisyonu, ( ihale mevzuatında yok)

4.         Muayene ve teslim alma komisyonu,

5.         Sayım komisyonu,

 

yukarıdaki komisyonlar yürürlükteki ihale mevzuatına uygun olarak oluşturulur.

 

Fiyat Tespiti

Madde 38- Kurumlarda sunulan her türlü mal ve hizmetin fiyatı belirlenirken;

1.         Mal ve hizmetin üretim maliyeti,

2.         Kurumun sabit giderlerinden üretilen mal ve hizmete yansıması,

3.         Üretilen mal ve hizmetin depolama ve sunum giderinin yansıması,

4.         Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet giderlerinin yansıması,

5.         Üretilen mal ve hizmetlerin piyasa şartları ve kalite giderlerinin yansıması,

6.         Kâr marjı vb.

 

ölçüler dikkate alınır.

 

Kurumların Banka İşlemleri ve Yetki Kullanımı

Madde 39- Kurumlar yasal sınırlar üzerindeki tüm ödemelerini kişi ve kurum adına düzenlenecek çek, ödeme emri veya gönderme emri ile yapar. Hiçbir şekilde hamiline yazılı çek düzenlenemez. Kurum adına hesap açmaya, hesap kapatmaya, bu hesaplardan para çekmeye, ödeme yapmaya veya havale göndermeye; kurum müdürü ve muhasebe işlerinden sorumlu müdür yardımcısı, yoksa sorumlu memurun müşterek imzasıyla, kurum müdürünün izinli ya da kısa süreli görevinin başında bulunmadığı zamanlarda ise muhasebe işlerinden sorumlu müdür yardımcısı ve muhasebe işlerinden sorumlu memurun müşterek imzalarıyla yürütürler. Bu yetkililerin düzenlenecek imza sirküleri ilgili banka şubesine önceden verilir. Ancak doğrudan temin yoluyla yapılan alımlar için belirlenen limite kadar olan ödemelerin kasadan yapılması mümkündür.

 

Kurumların Adlarına Açılacak Banka Hesapları

Madde 40- Kurumların adlarına aşağıda belirtilen Banka Hesapları açılır.

1.         İşletmenin gelir ve ödemelerini takip edeceği cari hesap,

2.         İşletmede istihdam edilen işçilere ait kıdem ve ihbar tazminatı hesabı,

3.         Kredi kartı kullanan işletmelere ait kredi kartı hesabı,

4.         Kurum üyelerine ait bandrol ve üye aidatı hesabı,

5.         İşletmelerde görev yapan personele ait maaş hesabı,

6.         Mülkî amirin onayı ile ihtiyaç duyulması halinde açılacak diğer hesaplar.

 

Tahsilât, Ödeme ve Avans İşlemleri

Madde 41- Kurumlarca yapılacak her türlü tahsilât; mevzuat gereği düzenlenmesi gereken makbuz ve belgelere istinaden, muhasebeden sorumlu memur ya da hizmet ünitelerinde yazar kasayı kullanan görevliler tarafından yapılır. Bu görevlilerin bulunmadığı durumlarda, kurum müdürünün yazılı olarak belirleyeceği personel tarafından da tahsilât yapılabilir. Bu şekilde tahsil edilen para nöbetçi müdür yardımcısı ile tutanağa bağlandıktan sonra, muhasebeden sorumlu memura tutanak ya da makbuz mukabilinde teslim edilir. Bunların dışında kalan personel, hiçbir şekilde para tahsil edemez.

Tahakkuk ve ödeme işlemlerinin tamamlanmasını beklemeyecek kadar aciliyeti olan giderler için, harcama yetkilisi onayı ile verilen mutemet avanslarından karşılanabilir.

Avans verilen görevliler; aldığı avanstan, yaptığı harcamalara ilişkin ispatlayıcı belgeleri, avansın verildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde kuruma teslim etmek, artan parayı da iade etmekle yükümlüdürler. Ancak, malî yılın sonunda, bir aylık sürenin dolması beklenmeksizin, alınan avansın yılı içinde kapatılması zorunludur.

Kurumlar verecekleri mal ve hizmetlere karşılık, önceden aldığı sipariş avanslarının, iş ve işlemlerin gerçekleşmemesi durumunda ise iade süresini yapacakları sözleşmeyle belirler. Belirtilen süre içinde gerekli rapor ve belgelerle ispatlamadan gerçekleşmeyen rezervasyonların avansları işletme geliri olarak kasaya girilir.

             

Fazla Çalışma

Madde 42- Kurumda çalışan personele aşağıda belirtildiği şekilde fazla çalışma ücreti ödenir.

1. Kadrolu Personeller: Kurumlarda hizmetin gereği olarak olağan çalışma saatleri dışında fiilen çalışan kadrolu personele O yıl yayımlanan Bütçe Uygulama Talimatında belirtilen süre ve ücretle belirlenen oran üzerinden fazla çalışma ücreti ödenir.

2. Sözleşmeli Personeller: Normal mesai saatlerinin dışında görev yapan sözleşmeli personel için yürürlükteki iş kanununda belirtilen saatleri aşmamak üzere fazla çalışma ücreti ödenir.

3. Fazla çalışma ödenen personel için, bu süreleri belgelendirecek çizelge ve belgelerin tutulması esastır.

 

Kâr ve Zararın Tabi olacağı Esaslar

Madde 43 – Kâr ve zararın tabi olacağı esaslar aşağıda yer almaktadır.

 

Kurum mâli yıl bilânçosunda görülen kâr;

1. Kurumun sermayesine eklenebilir.

2. Varsa geçmiş yıl zararlarına mahsup edilebilir.

 

Kurum mâli yıl bilânçosunda görülen zarar ise;

1. Varsa kurumun geçmiş yıl karlarından mahsup edilir.

2. Kurumun geçmiş yıl karı yoksa dönem net zararı olarak kaydı yapılır.

 

Kurumlarda görülen zararların nedenleri araştırılır, zarar eden ünitelerle ilgili gerekli tedbirleri kurum yöneticileri alır, hiçbir ünite zararla çalıştırılamaz.

 

Hizmet Satın Alma

Madde 44- (Değişik: T.D.3.2009-2618) Kurumlar maliyet unsurlarını dikkate alarak hizmette kaliteyi arttırmak, ekonomik olmak ölçütleri göz önünde bulundurularak aşağıda yazılı ünitelerde hizmet satın alabilirler.

1.         Resepsiyon ve Konaklama,

2.         Restoran-Lokanta (Mutfak ve Servis Hizmetleri),

3.         Bay ve Bayan Kuaförler,

4.         Kafeterya,

5.         Lokal,

6.         Bahçe,

7.         Organizasyonlar (Sergi, fuar, toplantı ve konferanslar, Salon kiralamaları, müzik, video ve fotoğraf çekim işleri),

8.         Kurumun bütün üniteleri için temizlik alımı,

9.         Güvenlik,

10.Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik,

11.Sağlık hizmetleri,

12.Taşımacılık,

13.Havuz, plaj bakım onarım temizliği,

14.Bilgi işlem, Haberleşme,

15.Avukatlık.

 

Hizmet Satın almada yürürlükteki ihale kanununun "Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği" ve "Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği" önetmeliği hükümleri uygulanır.

 

Muhasebe Memurunun Görevlendirilmesi

Madde 45 - Kurumlar; Muhasebe memuru olarak işletme, iktisat, kamu yönetimi, turizm, muhasebe vb. alanlarda yüksek öğrenim görmüş personellerden görevlendirir. Bu alanlarda istenilen özellikte personel bulunmaması halinde ise kurumdaki mevcut personellerden gerekli bilgi ve beceriye sahip bir personel görevlendirilir. Ayrıca Vergi Usûl Kanununa tabi olsun veya olmasın kurumlar serbest muhasebeci, mali müşavir ya da yeminli mali müşavir hizmeti alabilirler.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ayniyat, Ambar ve Depo İşlemleri

 

Taşınır Mal işleri ve işlemleri ile Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi aşağıdaki görevleri yerine getirir.

Madde 46 - (Değişik: T.D.3.2009-2618) Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi, kurumun ayniyat hesap işlerini “Taşınır Mal Yönetmeliği” hükümlerine uygun olarak yürüten ve Bakanlık merkezindeki “Taşınır Konsolide Görevlisi”nin mutemedi olan memurlardır. Bu memurlar, hesaplarını sorumlu muhasiplere ve kurum müdürüne vermekle yükümlü oldukları gibi, kurum müdürünün emir ve yönetimi altında bulunurlar. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi, ayniyat hesap işleri ile birlikte kendilerine verilen eşya ve malzemenin korunmasından ve bakımından da sorumludurlar.

Kurumların ayniyat işleri, memurlar arasındaki iş bölümü bakımından ikiye ayrılır.

1) Kurumun esas demirbaş eşyası ile kullanılmaya, tüketilmeye yarayan eşya ve malzemenin hesap işleri,

2)   Demirbaş olan kitapların hesap işleri,

Her iki kısımın, Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi olan bir memura verilmesi esastır.

Gerektiğinde bu kısımlardan biri veya ikisi ayrı Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi sorumluluğu altına da verilebilir. Bu kısımlardan her biri, birden fazla Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi sorumluluğuna verilmez.

Bu kısımlardan birine, birden çok memur tayin edildiği zaman bunlardan biri görevini yapar, diğerleri de ona yardım ederler.

 

Demirbaş Eşya Defteri

Madde 47- (Değişik: T.D.3.2009-2618) Kurumda “Taşınır Mal Yönetmeliği” gereğince tutulması gereken demirbaş eşya esas defterleri iki bölüme ayrılır ve aynı usullere göre tutulur.

Bunlar;

1)  Kurumun ana demirbaş eşyası ile demirbaş, eşyadan sayılan malzemeyi yazmaya yarayan (A) demirbaş eşya esas defteri,

2)   Kurumun kitaplığındaki kitapları yazmaya yarayan (C) demirbaş eşya esas defteri,

“Taşınır Mal Yönetmeliği” hükümlerine uygun olarak hazırlanan bu defterler, Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi tarafından tutulur. Bu defterlerin sayfaları numaralanır. Her sayfa kurum mühürü ile mühürlenir, kaç sayfa olduğu da defterin birinci ve son sayfasına yazılır ve onaylanır.

Bu defterler, kurumun kasasında veya kilitli bir dolapta saklanır. Teftiş yetkisi olanlar ile müdür ve müdür yardımcısından, Taşınır Mal saymak üzere toplanan komisyonlardan başkasına gösterilmez. Bu defterlerde kazıntı ve silinti bulunmaması ve defterlerin görevi devralma usulüne uygun olarak teslim edilmesi gerekir. Kurumlarda kütüphane kitaplarını sınıflandırmak ve demirbaş sayımını kolaylaştırmak amacı ile her demirbaş eşya esas defterleri ile birlikte birer yardımcı defter tutulur.

 

Demirbaş Eşyanın Devir-Teslim İşlemleri

Madde 48- (Değişik: T.D.3.2009-2618) Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi görevini yapan memur, müdür yardımcısı veya bölüm şefleri, kurumdaki görevlerinden ayrılacakları zaman, bu görevlerini ve üzerinde bulunan eşyayı, teslim alacak olanlara, yoksa “Sayım ve Muayene Komisyonu”na, bu komisyon da toplanmazsa kurulacak üç kişilik geçici bir komisyona devir ve teslim etmek zorundadırlar. Devir ve teslim yapmayan memura, maaş nakil ilmühaberi verilmez ve haklarında gerekli işlem yapılır.

Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin ölümü halinde, görevlendirilen yeni Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisine demirbaş eşyanın devir ve teslimi yapılır.

Demirbaş eşyanın korunmasından sorumlu olan müdür, görevden ayrılırken kurumda bulunan eşya malzeme ve makineler demirbaş esas defterindeki kayıtlarına göre teslim alacak olana; teslim alacak olan henüz göreve başlamamış ise, “Demirbaş Eşya Sayım Komisyonu”na devir ve teslim eder. Göreve yeni başlayan müdür ise en geç 2 ay içinde devir ve teslim alma işlemlerini bitirir. Devir teslimde eksik çıktığı takdirde, teslim tutanağı ile sayım cetvelleri Bakanlığa gönderilir.

 

Ayniyatla İlgili Belge ve Defterlerin Saklanması

Madde 49 - (Değişik: T.D.3.2009-2618) “Taşınır Mal Yönetmeliği” ile belirtilen ve Yönetmelikte sözü geçen belge ve defterleri ilgili memurlar saklamak zorundadırlar.

 

Madde 50 - Hasta veya izinli olan ambar ve depo memurunun görevleri, müdürün görevlendireceği vekil memura yaptırılır. Bu vekil, bölüm şefi veya memur olabilir, vekil hemen işe başlamak zorundadır.

 

Madde 51 - Eşya, malzeme ve erzakın ambara giriş işlemi kurumda yapılır. Bunların kurum ambarına kadar getirilmesinden ve teslim edilmesinden,  duruma göre satın alma komisyonu, teslim alınmasından da muayene ve teslim alma komisyonu sorumludur. 

 

Ambarın Sayımı ve Kontrolü

Madde 52 - (Değişik: T.D.3.2009-2618) “Taşınır Mal Yönetmeliği” gereğince her yıl başında ambarın genel sayımı yapılır. Ayrıca, yılda en az bir defa olmak üzere kurumun ambar ve depolarında sondaj usûlü sayım ve kontrol de yapılır. Sonuç bir tutanakla belirlenir. Bu sayım ve tartıların yapılmasından müdür ve ilgili müdür yardımcısı sorumludur.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Büro Hizmetleri - Dosyalama Sistemi

           

Madde 53 - Kurumda dosyalama işlemleri “Milli Eğitim Bakanlığı Merkez, Taşra ve Yurtdışı Teşkilatına Ait Büro Hizmetleri, Yazışma Esasları ve Dosyalama Sistemi Yönergesi” esaslarına göre yapılır.

 

Evraka Yapılacak İşlem

Madde 54 - Kuruma gelen evrak, İdari Büroda görevlendirilen personel tarafından kabul edilir ve “gelen evrak defterine” kayıt edilir. Kayıt edilen evrak, gereği yapılmak ve talimat alınmak üzere en kısa sürede kurum müdürüne intikal ettirilir.

 

Madde 55 - Kurum Müdürünce incelenen evrak gereği yapılmak üzere Müdür Yardımcısına havale edilir. Müdür Yardımcısı cevaplandırılması gereken evrakı, ilgili bölüm şefi ile görüştükten sonra daktilo edilmesini sağlar.

 

Madde 56 - Daktiloda yazışma yöntemine uygun, doğru ve noksansız olarak cevabın yazılması sağlanır, bu husus içinde gerekli denetleme yapılır. Yazı yazıldıktan sonra ekleri eklenir ve ilgili bölüm şefinden başlayarak, Müdür Yardımcısının parafları alınarak imzalanmak üzere Kurum Müdürüne sunulur.

 

Madde 57 - Kurumda cevaplandırılmak üzere işleme konulan evrak üzerinde (SÜRELİ) veya (ACELE, ÇOK ACELE) kaydı bulunuyorsa bu evrakın tanınan süre içinde veya acele olarak ele alınmasında öncelikle hareket edilir. Evrakın süresi içinde veya ele olarak cevaplandırılmasından konu ile ilgilendirilen personel sorumludur.

 

Madde 58 - Kişiler ile ilgili olan yazılar gerektiğinde (ÖZEL) gizlilik dereceli şekilde yazılarak, zarflanmalı, bu yazılar hiçbir şekilde iş takipçilerine verilmemelidir. Bu konuda iş sahipleri ile kurum ilgililerinin karşı karşıya bırakılmaması gerekir.

 

 

Madde 59 - Kuruma gelen evrak Gelen Evrak (Defteri) ile kurumdan çıkan evrak da Giden Evrak (Defteri) ne işlenir. Tek yaprak halinde bastırılan fişler yazı makinesiyle, defter olarak bastırılanlar ise el ile yazılır. Bir yazının işlemi, ancak geldiği yere karşılık vermek veya dosyasında saklanmasına karar verilmek suretiyle sonuçlandırılmış olur.

 

Buna göre, dosyalama işlemlerinde “ana sınıflar, konular” ile “Desimal Dosya Anahtarı aşağıdaki şekilde tasnife tabi tutulacaktır.

 

 

                                                           1.(000) Genel İşler

 

Genel İşler; Muhasebe, Personel Öğretim ve Eğitim, Yönetim Öğrenci İşleri, Basın ve yayın, Bina ve arazi, Donatım ve Ayniyat hakkında bu bölüm dosya anahtarında mevcut ve belli konular dışında kalan veyahut bu konuların hepsini veya bir kısmını ilgilendiren yazışmalar için tahsis edilmiş bir sınıftır.

 

(000) Genel işler Desimal Dosya Anahtarı

000.0. Genel

000.1. Yanlış Gelen Evrakın iadesi

000.2. Başka kurumlardan gelen ve kurumun ana konularını ilgilendirmeyen Genelgeler

 

010.   İstatistikler

        

010. Genel

                     011. Personel ile ilgili istatistikler

                     012. Kuruma üye olanlarla ilgili istatistikler

                     013. Kütüphane ve yayınlarla ilgili istatistikler

                     014. Sağlık işleri ile ilgili istatistikler

                     015. Malzeme ile ilgili istatistikler

                     016. Yukarıdaki kademeler dışında kalan istatistikler

      

020. Genel Mahiyetteki Yazışmalar

021. Genel Mahiyetteki Anketler

022. Yerli ve yabancı teşkilat veya şahıslar tarafından kuruma ait işler hakkında bilgi istenmesi konusunda yazışmalar.

 

030. Mevzuat Çalışmaları

030. Genel

031. Bakanlıkça, Millî Eğitim Müdürlüklerince ve Kurum Müdürlüğünce hazırlanan mevzuat tasarıları.

032. Görüş alınmak üzere diğer kurum ve kuruluşlardan gelen mevzuat tasarıları

040. Törenler ( tören adlarına göre dosya gömlekleri açılır )

050. Tatil günleri, müsamereler, müsabakalar, mükâfatlar

060. Genel mahiyetteki geziler ve ziyaretler

070. Her çeşit öğretmen ve öğrenci teşekkülleri, okul - aile birlikleri, yardım sandıkları, işçi sigortaları, dernek ve kurumlar gibi müesseselerle genel mahiyetteki yazışmalar.

 

2. (100) Muhasebe

            

Bu ana sınıf konu olarak; Bütçe hazırlıkları ve bütçe uygulaması ile ilgili işlemler, kuruma ödenek ve kadro isteme ve tahsis işlemleri, ödeneklerin bütçe uygulaması ile ilgili sarf işlemleri, kurumun kendi işletme hesapları ile ilgili işlemleri ihtiva eder.

 

(100) Muhasebe İşlemleri Desimal Dosya Anahtarı

 

100. Genel

 

110. Bütçe İle ilgili İşlemler

111. Kurumun bütçesinin hazırlanması ile ilgili işlemler

112. Kurumun yılı bütçesinin uygulanması ile ilgili işlemler

113. Özel ve tüzel kişilerin kuruma yaptıkları yardım ve bağışlar

 

120 Ödenek, kadro gönderme ve kadro isteme ve ödeneğin tahsis ve tenkis işlemleri

120. Genel

121. Şahıslarla ilgili ödeneklerin gönderme ve istenmesi

122. Genel gider ve yönetim giderleri ile ilgili ödeneklerin gönderme ve istenmesi ile ilgili yazışmalar.

123. İstimlak, bina ve arsa satın alma, onarım, ikmal, inşaat ve tesisat ödenekleri gönderilmesi ve istenmesi ile ilgili yazışmalar

 

130. Ödeneklerin Sarfı İle İlgili İşlemler

130. Genel

131. Şahıslarla ilgili kadro ve kadro dışı sosyal yardım ve diğer hizmet ödeneklerinin sarfı ile ilgili işlemler.

132. Genel gider ödenekleri ile yönetim giderleri ödeneklerinin sarfiyat ile ilgili işlemler.

133.  İstimlâk, bina ve arazi satın alma, onarım, inşaat ikmal ve tesisat ödeneklerinin sarfiyatı ile ilgili işlemler.

 

3. (200) Personel İşleri

 

(200)  Sınıfı; kurumda hizmet gören bütün personelin, tayin, nakil, terfi, taltif ve tecziye, sağlık kuruluşlarında tedavi, emeklilik gibi şahıslarını ilgilendiren işlemler için tesis edilmiştir. Desimal Dosya Anahtarındaki personel dosya numaralında (Genel Dosya, Şahıs Dosyası) diye iki kademe tahsis edilmiştir. Tek şahsa ait personel işleri şahsa ait dosyasında, kurumun bir kısım veya bütün personelini ilgilendiren yazışmalar ise Genel Dosya’ da işlem görmelidir.

     

200)   Personel İşleri Desimal Dosya Anahtarı

 

200. Genel

201.Şahıs ismi belirlenmeyen bütün kurum personelini ilgilendiren her çeşit yazışmalar

202. Kurum personeli olmayan kimselerin şahsi işlerine ait müracaatları

203. Kurum personeli şahıs işleri

203.0.Genel Dosya

203.1.Şahıs Dosyası

 

4. (300) Öğretim ve Eğitim

             

            Bu ana sınıf içinde; çeşitli öğretim ve eğitim meseleleri hakkındaki çalışmalar, incelemeler, mütalâalar, raporlar, yönetmelikler ve programlar, kongreler ve konferanslar kakındaki yazışmalar, yurtiçi ve yurtdışı kültür ilişkileri ve faaliyetler, film ve senaryo gibi öğretim ve eğitim ile ilgili bütün konular yer almaktadır.

 

            (300) Öğretim ve Eğitim İşleri ile İlgili Desimal Dosya Anahtarı

 

             300. Genel

             310. Çeşitli Öğretim ve Eğitim konuları

311. Çeşitli Öğretim ve Eğitim konuları hakkındaki çalışmalar, incelemeler, raporlar, görüşler

             320. Yönetmelikler, programlar ve bunlar hakkındaki yazışmalar

             370.0. Genel (Sergi, Galeri, Heykel ve Anıt, Senaryo ve Öğretici filmler)

                         

 

5. (400) Yönetim

 

            Bu ana sınıf, bütün idarî işleri ihtiva eder. Kurumların; kuruşlarıyla gelişmeleri, faaliyet ve tarihçeleri ve her türlü idarî işleri, idarî yönetmelikler, çeşitli konular için kurulan komisyon çalışmaları, teftiş ve tahkikat işleri, Millî seferberlik işlerine ait konular bu sınıf içerisinde dosyalanacaktır.

 

400. Yönetim İşleri ile İlgili Desimal Dosya Anahtarı

 

400. Genel

410. Teftiş ve tahkikat işleriyle genel mahiyetle ilgili yazışmalar

420. Her türlü öğretim kurum ve hizmet kuruluşlarının, gelişmeleri teftişleri, faaliyetleri, tarihçeleri ve her türlü idarî işleri hakkındaki yazışmalar, raporlar ve belgeler.

490. Millî seferberlik işleri

 

6. (600) Basın, Yayın, Kitap ve Kütüphane İşleri

 

Bu ana sınıfta, basım, yayın ve kütüphane işleriyle ilgili bütün konular bu ana sınıf içinde yer almaktadır.

 

(600) Basım, yayın, kitap ve kütüphane işleri ile ilgili Desimal Dosya Anahtarları.

600. Genel

610. Çeşitli yayımlar

611. Ders Kitapları ile ilgili yazışmalar

612. Klasik eserler yayımı ile ilgili işler

613. Bilim eserleri yayımı ile ilgili işler

614. Bakanlıkça yayımlanan periyodik eserler ve dergiler

            670. Kütüphanecilik işleri

            671. Tasnif, tertip ve tanzim faaliyetleri

            672. Kütüphane katalogları ve diğer kataloglar

            673. Kitapların korunması, cilt işleri

 

7. (700) Bina, Arsalar ve Arazi İşleri

 

              Bu sınıfta, kurumların her türlü istimlâk, inşaat, onarım ve tahsis işlerini ihtiva etmektedir. Bölüm konularını ihtiva eden dosya klasörleri içinde (genel, istimlâk, onarım) diye adlandırılan kısım konu dosya gömleklerini numara sırasıyla bir arada bulundurmak inceleme bakımından faydalıdır.

 

(700) Binalar, arsa ve arazi işleri ile ilgili Desimal Dosya anahtarı

 

700. Genel

701. Uzun vadeli veya yıllık inşaat programları

702. Bina, arsa ve arazi tahsis işleri üzerinde yazışmalar

703. Öğretmen evleri ve Lojmanlar hakkında yazışmalar

710. Bina, arsa ve arazi işleri ve onarımı

710. Genel

730. Öğretmen evleri ve Eğitim Merkezleri Sosyal Tesisleri

730. Genel

731. İstimlâk işleri

732. Onarım, İkmal, tevsii işleri

 

8. (800) Donatım

 

           Bu sınıf; Her türlü malzemenin etüt edilmesi, siparişi, satın alınması ve bunların ayniyata intikalinden sonra yapılacak ayniyat işlemleri için tahsis edilmiş bir sınıftır.

 

            Kurumların donatım ve ayniyat konuları bölüm ve kısımlar halinde desimal anahtar halinde gösterilmiştir.

 

            Demirbaş malzeme konusunda; teklif mektupları ve incelemeler, sipariş ve satın alma işlemleri malzemenin ayniyat işleri birer kısım teşkil etmek suretiyle, bu kısımlar, bir bölüm numarası altında toplu olarak bulundurulmalıdır. Teklif mektuplarıyla, sipariş ve satın alma dosyaları, malzeme çeşidine göre, ticaret hane, firma adlarıyla, alfabetik olarak sınıflandırılmalıdır.

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Diğer Hizmetler

 

Madde 60  - Tesislerde genel olarak, aşağıda belirtilen hizmetler yerine getirilir.

1 . Tabldot Hizmeti

a) Tesiste  tabldot esasına göre yemek; sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve akşam yemeği olarak düzenlenir.

b) Tesis tabldotu; Bakanlıktan gelen yemek listeleri doğrultusunda maliyetleri göz önüne alınarak hazırlanır.

c) Kahvaltı ve yemekler tesis müdürlüğünce belirlenen saatlerde, yemek salonunda toplu olarak verilir. Yemek salonu ve ek bölümleri dışında servis yapılmaz.

d) Servis takımları yemek salonu dışına çıkarılamaz; motel, oda, plaj ve diğer alanlara götürülemez.

2. Alakart Hizmeti

a) Tesisin mutfak malzemeleri, personel ve diğer fizikî mekan imkanları yeterliyse alakart hizmeti verilir.

b) Alakart hizmetleri,  adisyon kesilerek fiş karşılığında yapılır.

c) Alakartta çevreyi rahatsız edecek şekilde davranılmaz ve yüksek sesle müzik dinlenmez.

d) Alakart hizmetleri 12:00 – 24:00 saatleri arasında yapılır. Bu saatler dışında hizmet verilmez.

3. Gazino – Kafeterya Hizmeti

Gazino ve kafeterya, konukların yemek salonu dışında dinlenmek amacıyla oturdukları kapalı ve açık yerlerdir.

a) Gazino 08:00 – 24:00 saatleri arasında hizmete açık bulundurulur. Bu saatler dışında hizmet verilmez.

b) Bu ünitelerde; çay, kahve, meşrubat vb. içecekler ile fast food türü yiyecekler verilir.

4. Kantin – Büfe Hizmeti

Tesislerde, konukların tabldot, alakart, gazino-kafeterya hizmetleri dışında, diğer ihtiyaçlarını karşılamak üzere büfe ve kantin hizmeti verilir.

a)   Büfe,  8:00 – 24:00 saatleri arasında hizmete açık bulundurulur.

b)   Satışlar nakit veya fiş karşılığında yapılır.

c)   Büfede satılanların fiyatlarını tesis yönetimi tespit eder, fiyat listesi görülebilecek bir yere asılır.

                                          

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Sosyal Yardım ve Üyelerle İlişkiler

 

Madde 61 - Öğretmenlerin, emekli personelin, ölüm, hastalık ve emeklilik halleriyle, diğer sosyal ihtiyaçlarının karşılanması aşağıda belirtildiği şekilde yerine getirilir. Bu görevi yapmaya öğretmen evleri, öğretmen evi ve akşam sanat okulları ile öğretmen lokalleri müdürleri sorumlu kılınır.

 

Madde 62 - Ölüm hallerinde aşağıdaki görevler yerine getirilir.

            a) Ölen personel hakkında okul veya hizmet kurumu müdürleri vakit geçirmeden Millî Eğitim Müdürlüklerine haber verir, Millî Eğitim Müdürlükleri de öğretmenevi ve diğer okul müdürlüklerine gerekli duyuruyu yapar.

            b) Öğretmenevi yöneticileri tarafından, Millî Eğitim Müdürlükleri ile irtibat kurularak vefat eden personelin ailesiyle hemen temas sağlanır ve gerekli izin alınarak resmi ve dini törenin hazırlıkları ve tertibi yapılır.

            c) Cenazenin nakledilmesi hallerinde varsa öğretmenevinin veya Millî Eğitim Müdürlüğünün taşıtı ile törene iştirak edenlerle birlikte, cenazenin defnedileceği yere kadar ulaştırma imkânı sağlanır

            d) Personelin eşi, çocuğu, annesi, babası vefat edince de aynı işlemler yapılır.

 

Madde 63 - Hastalık hallerinde aşağıdaki görevler yerine getirilir.

a) Hasta olan öğretmen veya personelin, müdürüyle birlikte kurum yönetim kurulu üyeleri hastayı ikametinde veya hastanede ziyaret eder,

b) Aynı yolla hastanın ailesi ile temas kurulur, ihtiyaçları belirlenir, yardımlaşma yolu ile bu ihtiyaçların karşılanmasına çalışılar.

c) Hasta hastanede ağır hasta halinde veya bir operasyon sonucunda sürekli tedavi durumunda ise periyodik ziyaretler ve bakıma bağlı ihtiyaçlarının karşılanmasına özen gösterilir.

 

Madde 64 - Emeklilik hallerinde aşağıdaki görevler yerine getirilir.

a) Emekli olup ta kurumlarının bulunduğu mahalde ikamet eden personelle, yeni emekliye ayrılmış bulunan personelin kesin ikamet adresleri kurumlarca tespit edilir ve bir adres kütüğünde değişiklik bilgileriyle birlikte muhafaza edilir.

b) Emekliliklerine müteakip, Millî Eğitim Müdürlükleriyle koordineli olarak ilk 24 Kasım öğretmenler Günü Kutlama törenlerine davetli olarak katılımları sağlanır.

c) Bu törende emekli olan öğretmen ve diğer personele hizmetlerinin anısı olarak şilt, plaket vb. armağanlar, emekli oldukları okul veya hizmet kurumlarınca temin edilmek suretiyle verilir.

d)  Kurumların yönetim kurumları ve yöneticileri; emekli öğretmenler ile diğer öğretmenlerin de iştirak edeceği özel gün ve gece kutlamaları düzenler. Emekli öğretmenlerin bu tür faaliyetlere özel çağrılı olarak iştirak etmeleri sağlanır.

e)  Yaşlılık nedeniyle bu tür törenlere katılamayan, öğretmen evine sürekli olarak gelemeyen emekli öğretmenler için, öğretmenlerin iştirakleriyle belirli aralıklarla yapılacak ziyaret programları tertip edilir.

 

Madde 65 - Öğretmenler günü Kutlama faaliyetlerinde aşağıda belirtilen görevler yerine getirilir.

a) İl ve İlçelerde Öğretmenler Günü dolayısıyla oluşturulan “Öğretmenler Günü” kutlama kurullarında görev yapan personelle birlikte kurum müdürleri ve yönetim kurulu üyeleri öğretmen evinde yerine getirilecek faaliyetlerde yer alır.

b) İl ve İlçe düzeyinde bu maksatla yapılacak ve ilgili kutlama yönetmeliğinde belirtilen bütün faaliyetlerin hizmet merkezi olması yönünde öretmen evlerinin hazırlıklı olması için gerekli tedbirleri alır.

 

Madde 66 - Sosyal ve kültürel etkinlikler kurum bütçesini zarara sokmayacak şekilde düzenlenir.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Madde 67 - Kurumların çeşitli ünitelerinde hizmette standardı sağlamak amacıyla Yönerge ekinde belirlenmiş belgeler kullanılır.

 

Madde 68 - Kurumlarda kullanılacak olan üye, üye yakını, kartlarının standart ölçü ve diğer özellikleri (EK-39,40,41) deki örneklere uygun olarak her kurum tarafından çoğaltılır, tasdik edilir ve Kurum Müdürlüklerince ilgililere verilir.

 

Madde 69 - Görev yerleri değişen üyelerin, görevden ayrılmaları ile birlikte üye kartları ayrıldıkları okul veya Kurum Müdürlüklerince kendilerinden alınarak öğretmen evleri, öğretmen evi ve akşam sanat okulları ile öğretmen lokali Müdürlüğüne iade edilerek iptali sağlanır. Üyenin yeni görev yerinde göreve başlaması ile birlikte, buradaki kuruma müracaatı ile üyelik işlemi yapılır ve kartı yeniden tanzim edilerek kendisine verilir.

 

Madde 70 - Kurum Müdürlüklerince üye kartı tanzim edilmeden önce, öğretmenin görev yaptığı okul müdürlükleri veya ilsis modülünden alınacak çıktıya göre kendisinin, eşinin, anne baba eş ve çocuklarının belgelerini tanzim edip tasdik edilmesine müteakip kendisine intikal edecek üyelik müracaat formunu değerlendirerek sonuçlandırır.

 

Madde 71 - Üye Yakını Kartı düzenlenirken, üyenin bakmakla yükümlü olduğu anne, baba ve çocuklarından ayrıca bandrol ücreti alınmaz, sadece kart ücreti alınır. Üyenin bakmakla yükümlü olmadığı anne, baba ve çocuklarından ayrıca bandrol ücreti ve kart ücreti alınır.

 

Madde 72 - Kurumlarda “otel oda rezervasyon”u uygulaması yapılır. Telefonla rezerv yapılan odalar için, rezerv günü bir gün öncesinden muhatap kişi veya kuruluşlardan teyit alınmak suretiyle, oda tahsisleri kesinleştirilir. Yürürlükteki ilgili mevzuata göre işlem yapılır

 

Madde 73 - Kurumlarda konaklayan ve hizmet ünitelerinden faydalanan üye, üye yakınları, misafirler ve Bakanlığın merkez ve taşra teşkilâtı personeli; bu hizmet karşılığı olarak belirlenmiş bulunan ücretleri öderler. Geçici olarak görevlendirme sonucunda kurumlarda kalan personel dâhil bu husus istisnasız uygulanır.

 

Madde 74 - Kurum yöneticilerince; kurumlara gelen üye ve üye yakınları, misafirler, otel ünitelerinde konaklamak ve diğer ünitelerden faydalanmak istediklerinde, gösterilen üye kartları ile birlikte asıl hüviyetlerinin de ibrazı istenir.

 

Madde 75- Üye ve üye yakınlarının kılık-kıyafetlerinin düzgün, temiz ve sade olmasına özen gösterilir. Seyahat sebebiyle ve dinlenme, tatil amacıyla gelinen kurumlarda bu konuda gereken anlayış ve tolerans kurum yöneticileri tarafından gösterilir.

 

Madde 76- Çalışma günleri ve saatleri dışındaki faaliyetlerden elde edilen işletme gelirleri tutanakla emanet kasadan sorumlu yetkiliye teslim edilir. Emanet kasa sorumlusu resmi çalışma gününün başlangıcında teslim almış olduğu para ve diğer belgeleri muhasebeye teslim eder.

 

Madde 77- Kurumda düzenlenen toplantı, panel, konferans, düğün, nişan vb. etkinliklerde ilgili ile protokol yapılır ve en yakın güvenlik güçlerine 24 saat önceden haber verilir.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Eğitim Merkezi ve Sosyal Tesislere Müracaatlar, Ücretler

Tahsis Kriterleri ve Diğer Önlemli Esaslar

 

Madde 78 - Eğitim merkezi ve sosyal tesislerde her yıl açılacak devre başlangıç ve bitiş tarihleri, müracaat şartları ve diğer esaslar Bakanlıkça belirlenir. Bu esaslar, bir genelge ile talimat halinde Bakanlık merkez daireleri ve il millî eğitim müdürlüklerine bildirilir.

 

Madde 79 - Her yıl il ve Bakanlık merkez teşkilatı dairelerine ayrılan kontenjanlar ölçüsünde,  müracaatları değerlendirip genelgedeki kriterlere göre tahsisleri yapacak, milli eğitim müdürlüklerinde ve Bakanlık merkez teşkilatı dairelerinde “ Eğitim Merkezi ve Sosyal Tesis Tahsis Komisyonu” oluşturulur. Söz konusu komisyon; il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde ve Bakanlık merkez teşkilatı dairelerinde milli eğitim müdürlerinin ve daire amirlerinin uygun göreceği en az üç kişiden oluşur.

 

Madde 80 - Eğitim merkezi ve sosyal tesislere katılmaları komisyonca uygun görülenler; tesislerin belirtilen banka hesaplarına, konaklama ücreti toplamının %20 sini depozito ücreti olarak yatırırlar. Banka dekontunun bir örneği kendilerinde kalmak suretiyle, diğer örneğini müracaat form dilekçeleri ile birlikte bağlı bulundukları Daireye teslim ederler. Komisyonca onaylanmış olan müracaat formları banka dekontları ile birlikte, milli eğitim müdürlükleri ve Bakanlık merkez teşkilatı daireleri tarafından süresi içerisinde Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına gönderilir.

 

Madde 81 - Komisyon tarafından tasdik edilmiş tahsis formları ile banka dekontlarının, genelgede belirtilen süresi içerisinde Daire Başkanlığına gönderilmemesi halinde illere ve dairelere verilen kontenjanlar iptal edilmiş sayılır.

 

Madde 82 - Eğitim merkezi ve sosyal tesislere; tasdikli tahsis belgesi, banka dekontu ve kimlik belgeleri ile gelenler giriş yapabilir. Bu belgelerden biri eksik olan veya tahsis formundaki bilgileri teyit belgeleri ile doğrulayamayan personel tesise kabul edilmez.

       

Madde 83 - Eğitim merkezi ve sosyal tesislerden aşağıda belirtilen personel faydalanır.

    

a) Bakanlığa bağlı resmi ve özel okullardaki öğretmenler, emekli öğretmenler ve bunların birinci derece yakınları (eş, çocuk, anne, baba ve kardeşler)

b) Bakanlığa bağlı merkez ve taşra teşkilatı hizmet kurumlarındaki personel ve emeklileri ile bunların birinci dereceden yakınları (eş, çocuk, anne, baba ve kardeşler) yararlanır.

 

Madde 84 - Eğitim merkezi ve sosyal tesislere müracaat eden personelden; illere veya merkez teşkilatı dairelerine verilen kontenjandan fazla müracaat edilmesi halinde aşağıdaki kriterlere göre öncelik sağlanır.

 

a)  Öğretmenlerin hizmet sürelerine göre hizmet süresi fazla olana,

b)  Eşi çalışmıyor ise öncelik tanınmasına,

c)  Eşi Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda çalışan veya emekli olanlara,

d)  Kalkınmada öncelikli illerde görev yapana,

e)  Bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin durumuna,

f)  Eğitim merkezi ve sosyal tesislerden önceki yıllarda yararlanmamış olanlara   

 

öncelik tanınır.

 

Madde 85 - Eğitim Merkezi ve Sosyal Tesis Tahsis Komisyonları, 36. maddedeki kriterleri göz önünde bulundurarak, öğretmen ve diğer hizmet sınıfı personelinin mağduriyetine meydan vermeyecek şekilde objektif bir değerlendirme yapmak zorundadır.

 

Madde 86 -  Eğitim merkezi ve sosyal tesisi ücretleri; Bütçe Uygulama Talimatı doğrultusunda tam pansiyon (kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği, konaklama) veya yarım pansiyon (kahvaltı, akşam yemeği, konaklama) olarak her yıl Bakanlıkça belirlenir.

 

Madde 87 - Eğitim merkezi ve sosyal tesislere aileleri refakatinde katılacak 0-7 yaşına kadar olan çocuklar için yemek ve yatak istenmemesi halinde ücret alınmaz. Ancak bu çocuklar için yatak veya yemek istenmesi halinde, belirlenen tam veya yarım pansiyon ücret bedelinin yüzde ellisi alınır.

 

Madde 88 - Eğitim merkezi ve sosyal tesislere günübirlik misafir olarak gelenlerin yemek ve yatak talepleri, imkanlar dahilinde ve tesis müdürlüğünce uygun görüldüğü takdirde ücreti karşılığında yerine getirilir. Bu konudaki ücretler, her tesis yönetim kurulunca belirlenir.

 

Madde 89 - Tesislerden, diğer kamu kurum ve kuruluş personelinin yararlandırılması halinde, kurumun kendi personeline uyguladığı bedelin %25 fazlası ücret alınır.

 

Madde 90 - Tesislerde; tabldot uygulaması dışındaki yerlerde alakart yemek çıkarılması halinde, alakart yemek bedelleri ile içki, meşrubat, çay, kahve vs. hizmet bedelleri hiçbir şekilde maliyetinin altında tespit edilemez. Söz konusu yerlerin dışında kalan restaurant, pastane, kafeterya, büfe, disko ve diğer hizmet verilen alanlarda da bu esaslara uygun olarak fiyat tespiti yapılır ve uygulanır.

 

Madde 91 - Kurumların hizmetlerinden görevi ve ünvanı ne olursa olsun hiçbir kişi ve personel bedelini ödemeden yararlandırılamaz.

 

Madde 92 - Eğitim merkezi ve sosyal tesislere müracaatları uygun görülenler, belirlenen ücretin %20 ‘lik kısmını tesislerin banka hesaplarına “depozito ücreti” olarak peşin yatırırlar. Ücretlerin geri kalan kısmı ise tesise girişte, tesis müdürlüğüne belge karşılığında peşin olarak ödenir.

 

Madde 93 - Depozito ücretlerini bankaya yatırdıktan sonra, eğitim merkezi ve sosyal tesislere mazeretleri nedeniyle katılamayanlara, bu mazeretlerini (ölüm, hastalık, geçici görevlendirme, re’sen izin iptali, bulaşıcı hastalık vb.) belgelendirmek suretiyle ve devre başlangıç tarihinden en geç 7 gün önce bildirmeleri halinde, yatırmış oldukları depozito ücreti sezonun bitişini takiben iade edilebilir.

 

Madde 94 - Yukarıda 45. maddede sayılan mazeretler, devre başlangıç öncesi veya tesise iştirakten sonra ortaya çıktığı veya geçerli mazeret belgeleri süresi içinde Bakanlığa bildirilmediği takdirde depozit ücretleri kesinlikle iade edilmez.

 

Madde 95 - Tesise geç katılanlarla erken ayrılanlara herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

 

Madde 96 - Eğitim merkezi ve sosyal tesislere katılanların huzur ve güven ortamı içerisinde tatil geçirebilmesi için; tesise girişte kimlik kontrolü yapılır. Bu sebeple katılacak personel ve yakınlarının kimlik, tahsis formu ve banka dekontunun görevlilere gösterilmesi zorunludur. Başkası adına kampa katılmak kesinlikle yasaktır.

 

Madde 97 - Eğitim merkezi ve sosyal tesislerine giriş işlemleri, devre başlangıç günü saat 10.00’dan itibaren başlar, tesisten ayrılış işlemleri de devrenin kapanış günü sabah saat 10.00’da tamamlanır.

 

Madde 98 - Devreler arasında, Bakanlıkça tespit edilen günlerde genel temizlik, bakım-onarım ve bir sonraki devreye hazırlık çalışmaları yapıldığından, tesislere konuk kabul edilmez.

 

 

ONUNCU BÖLÜM

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Yürürlük ve Yürütme

 

Madde 99 - Bu Yönergenin yürürlüğe girmesiyle birlikte 07 Haziran1993 tarih ve 2384 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan “Öğretmenevleri, Lokaller, Eğitim Merkezi ve Sosyal Tesisler Uygulama Yönergesi” ve 23 Mayıs 1994 tarih ve 2407 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan “Eğitim Merkezi ve Sosyal Tesisler (Öğretmen Dinlenme Kampları) Yönergesi”  yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Madde 100 - Bu Yönerge, onay tarihinde yürürlüğe girer ve Öğretmen Evleri, Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulları, Öğretmen Lokalleri ve Sosyal Tesisler Yönetmeliğindeki genel esasları kapsayan hükümlerle birlikte yürütülür.

 

Madde 101 - Bu Yönerge hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.